Giordano, T. (2015). Luigi Crocetti’s Libraries. JLIS.It, 6(2), 1–11. https://doi.org/10.4403/jlis.it-11079