Fedorowicz-Kruszewska, M. (2019). Sustainable libraries — fashion or necessity?. JLIS.It, 10(1), 92–101. https://doi.org/10.4403/jlis.it-12500