Catalani, Luigi, and Pierluigi Feliciati. 2018. “Wikipedia, Libraries and Archives”. JLIS.It 9 (3):I-III. https://doi.org/10.4403/jlis.it-12510.